Afgesloten projecten

1998. Bouw 3e verdieping annex Daya Mina.
Kosten: fl. 10.000,-

Daya Mina was in haar 10-jarig bestaan (vanaf 1988) van opvang van 4 pupillen gegroeid naar ruim 60, met een wachtlijst van ruim 80. De beschikbare ruimte was te klein geworden. De derde verdieping, die door ons gerealiseerd werd, wordt gebruikt als woonruimte voor de meest zelfstandige gehandicapte mensen als voorloper voor begeleid zelfstandig wonen.

1999. Bouw dak Daya Mina.
Kosten: fl. 20.000,-
De volgende fase was voltooiing van het nieuwe gebouw door middel van het plaatsen van een dak. Met giften van enkele andere fondsen en van onze donateurs in het kader van een verdubbelingsactie van Wilde Ganzen werd het benodigde bedrag in 1999 bijeen gebracht.

2000. Bouw van een winkeltje Daya Mina.
Kosten: fl. 10.000,-
Een onderdeel van het onderwijs voor de bewoners van Daya Mina is het versterken van de motoriek door onder meer
handenarbeid. De gemaakte producten worden verkocht in een winkel die op het eigen terrein is gebouwd en een deel van de exploitatie wordt hiermee gedekt.

2001. Aanschaf van een vervangende bus Daya Mina.
Kosten: fl. 30.000,-

Dagelijks moet een groot deel van de pupillen dat naar Daya Mina komt ’s ochtends thuis opgehaald worden, en ’s middags weer worden thuisgebracht. De 17 jaar oude bus was aan vervanging toe en een grotere, tweedehands bus wordt aangeschaft.

2002 en 2003. Nieuwbouw en verbouw Supem Uyana.
Kosten
€ 15.804,34
Ook het aantal pupillen dat in Supem Uyana verbleef, was fors gestegen omdat onze tehuizen een goede naam hebben in de zorg voor gehandicapten en het steeds meer geaccepteerd wordt dat een gehandicapt kind naar school gaat. Begin 2002 kwam daarom het verzoek tot uitbreiding van Supem Uyana. Het betrof een bouwproject en waarbij tevens een uitbreiding van de beschikbare slaapruimtes voor kinderen en staf plaatsvond. De bestaande muziekhal werd zodanig verbouwd dat deze ook opvang kan bieden aan groepjes kinderen voor meer individuele begeleiding. De oude ziekenzaal is verbouwd naar een slaapruimte voor 15 kinderen en 2 stafleden.

2004. Handenarbeid- en recreatielokaal opknappen Supem Uyana.
Kosten: € 6056,-

Al een aantal jaren stond er een lokaal op het terrein van Supem Uyana, dat in een staat van verval verkeerde. Dit gebouw werd opgeknapt en is weer in gebruik als handenarbeidlokaal en recreatieruimte.

2004. “Snakefloor” reparatie Supem Uyana.
Kosten: € 4.350,-
In een van de ruimtes waar de kinderen slapen was de vloer in een dusdanig slechte staat, dat door de barsten in het beton slangen naar boven kwamen. Wat daarvan de oorzaak was viel niet meer te achterhalen, zeker was wel dat dit voor de kinderen een angstige en gevaarlijke ervaring was. De vloer is gerepareerd en betegeld en slangen zijn niet meer gesignaleerd!

2007. Onderhoud weg Supem Uyana.
Kosten € 4.000,-
Supem Uyana ligt in het binnenland waar wegen slecht begaanbaar zijn. De toegangsweg naar het tehuis was door zware regenval aan groot onderhoud toe. 

2007. Reparatie bus Daya Mina.
Bijdrage € 195,-

De bus voor het vervoer van de leerlingen is inmiddels 8 jaar oud. Een paar onverwachte, dringende reparaties waren noodzakelijk. Uit de ouderbijdrage voor vervoer kon de helft van de reparatie betaald worden. Wij zorgden voor de andere helft.

2007. Reparatie en onderhoud van gebouwen Daya Mina.
Kosten € 2950,-

Vloer betegelen en muren schilderen van de grote hal. Reparatie van de waterafvoer en de toiletten.

2007. Wacht- en werkruimte voor de ouders Daya Mina.
Kosten € 525,-

Achter een van de gebouwen stond een schuur die niet in gebruik was. De ouders die hun kinderen op kwamen halen, stonden vaak lang op straat te wachten. Deze ouders waren bereid de wachttijd te investeren in werkzaamheden voor Daya Mina, zoals kaarten of jam en chutney maken. De schuur is daarop aangepast.

2008-2012. Aankoop-, verbouw- en inrichtingskosten Daya Nivasa.
Kosten € 65.000,-

De behoefte aan opvang voor oudere gehandicapten groeit. Aansluitend op de bestaande opvang ontstond daarom de behoefte om een huis voor begeleid zelfstandig wonen op te zetten naast het dagverblijf van Daya Mina. Een uitermate geschikt huis kon aangekocht worden. Gezien de omvang van het project was de streefdatum voor de opening eind 2014. De fondsenwerving is echter dermate voorspoedig verlopen, dat het tehuis op 18 februari 2012 feestelijk geopend is.

2012. Inrichten van de kaarsenmakerij. 
Op beperkte schaal werden binnen Daya Mina al kaarsen gemaakt. De pupillen maakten onder begeleiding regelmatig kleine hoeveelheden, meestal in dezelfde vormen. Vaak voor eigen gebruik, soms voor een kleine kring afnemers.
Wij hebben in de loop van 2011 materiaal voor het op maat en smaak maken van kaarsen verstuurd. Bij Gildewerk kochten we mallen voor het gieten van kaarsen in allerlei vormen. Ook stuurden we een groot aantal servetten. De kaarsenmakerij is intussen niet alleen een leer/werkactiviteit als onderdeel van de op groeiende zelfstandigheid gerichte zorg voor de pupillen, maar ook een toenemende bron van inkomsten.

2014. Bouw van een fitnessruimte voor Daya Mina.
Kosten € 9.100,-
Uit onderzoek bleek dat veel bewoners van Daya Mina overgewicht hebben. Diverse fitness-apparaten konden via andere sponsoren (tweedehands) aangeschaft worden. Onze stichting heeft de benodigde ruimte bekostigd, als geschenk voor het 25-jarig bestaan van Daya Mina in Colombo. De ruimte is geopend door het onthullen van een plaquette door Annemarie Dhooge.

2015. Computerruimte.
Kosten nihil. 
Met trots werd de nieuwe computerruimte ingericht, gefinancierd uit de opbrengst van eigen activiteiten door ouders, staf en pupillen.

2015. Oprichting Henk Noorfonds.
Kosten 1 miljoen Sri Lankaanse roepies jaarlijks, gedurende 8 jaar.
Henk Noor was vanaf de oprichting een actief en betrokken bestuurslid van onze stichting Daya Mina. Vaak wees hij op nieuwe mogelijkheden om ons werk hier en op Sri Lanka onder de aandacht te brengen. Hij overleed op 12 december 2014. In ons bestuur hebben we gezocht naar een mogelijkheid om Henk op een of andere manier een plaats te laten houden in ons werk. Henk was er een groot voorstander van, dat wij met onze financiële bijdragen de gehandicaptenopvang op Sri Lanka in het algemeen, en Daya Mina en Supem Uyana in het bijzonder, versterken. In onze meerjarenvisie, waaraan Henk een grote bijdrage heeft geleverd, stonden kwaliteitsverbetering en versterking van de organisatie centraal. In zijn - en ook onze - visie zouden de beide tehuizen met de steun uit Nederland een voorbeeldfunctie voor de gehandicaptenzorg op Sri Lanka kunnen krijgen. Opleiden van medewerkers, ook voor uitstroom naar andere opvanghuizen, was hiervoor een van de instrumenten.
Na analyse van onze inkomsten en uitgaven in de afgelopen 17 jaar, bleek dat een jaarlijks bedrag tussen € 6.000 en € 7.000 per jaar gedurende 7 tot 8 jaar haalbaar zou zijn. We besloten het fonds vast te leggen op 1 miljoen Sri Lankaanse Roepia’s (op dit moment circa € 6.500).

2017. Verbouwing bestaande winkel.
Kosten € 2.900,-
Geïnspireerd door onze gesprekken met Anastasia werd de al langer bestaande winkel verbouwd om meer de aandacht te trekken van de buurt en van voorbijgangers. Doel is om de verkoop van kaarsen en andere in de dagopvang geproduceerde artikelen verder te stimuleren. De bezochte winkel van Zozijn in Zevenaar is daarvoor een prima voorbeeld geweest.

2017. Plaatsen van Zonnepanelen.
Kosten € 6.600,-

Een tweede relatief groot project in 2017 was het plaatsen van zonnepanelen. Er is gekozen voor een installatie met een capaciteit van 600 Kilowatt per maand. Een langjarige garantie op de verschillende onderdelen is afgesproken en de terug levering van het overschot aan stroom aan het net is vastgelegd. De kosten van het materiaal en de installatie bedroegen 1,2 miljoen roepies. Ook dit project hebben wij geheel gefinancierd. 

2019-2020. Uitbreiding Kaarsenkamer.
De kaarsenkamer werd verbouwd. Er moest veel opgebroken worden, en leidingen verlegd. Vanwege de buitentemperatuur, en de extra warmte die vrijkomt bij het productieproces wordt ook nog een airco geïnstalleerd.
In 2020 is de kaarsenkamer klaar, en in gebruik genomen. De verkoop van de kaarsen is gestegen door veel huwelijken en de viering van eerste communies. Het is druk met de advent en de voorbereidingen voor Kerstmis. 

2020 t/m 2022. Ondersteuning uit het Henk Noorfonds.
Kosten 1 miljoen Sri Lankaanse roepies (wegens de inflatie inmiddels verhoogd met 20%)
Geen structurele aktiviteiten, maar financiële ondersteuning van de strenge Covid maatregelen en de hoge inflatie. In 2022 tevens ondersteuning voor het herstel van de watertank en andere noodzakelijke reparaties.

2022. Aankopen ten behoeve van de dagopvang.
Kosten € 4170,-
Tijdens het bezoek van twee bestuursleden aan Sri Lanka is financiële steun gegeven voor heel concrete aankopen om de aktiviteiten in de dagopvang op niveau te brengen. Een lockmachine, een naaimachine en enkele hostie bakmachines kunnen aangeschaft worden. Ook zijn diverse mallen voor de kaarsenmakerij in Nederland gekocht, en naar Sri Lanka meegenomen.

2023. Verbetering kaneel productie Supem Uyana, bijdrage aan de beroepsopleiding Daya Mina.
Kosten € 9.500,-
Professioneel onderzoek ter plaatse in Supem Uyana heeft uitgewezen dat de kwaliteit en kwantiteit van de kaneel van de plantage sterk verbeterd kunnen worden met diverse noodzakelijke maatregelen. De kaneel wordt verkocht in o.a de winkel van Daya Mina. Onze bijdrage hiervoor is € 8.000,- 
Voor het eerste jaar van de beroepsopleiding in Daya Mina is € 1.500,- gedoneerd.

Jewel of love

daya mina logo